LOGOPEDIEPRAKTIJK VAN GOOL

TEL. 06 4848 0356

LOGOPEDIEPRAKTIJK VAN GOOL

TEL. 06 4848 0356
Logo Logopediepraktijk van Gool

LOGOPEDIEPRAKTIJK

TEL. 06 4848 0356

VAN GOOL

Barendrecht logopediepraktijk
Tel. 0180-618815
BARENDRECHT LOGOPEDIEPRAKTIJK
Tel. 0180-618815
Tel. 0180-618815
BARENDRECHT
LOGOPEDIEPRAKTIJK
Logo Barendrecht Logopediepraktijk
BARENDRECHT LOGOPEDIEPRAKTIJK
BARENDRECHT LOGOPEDIEPRAKTIJK
Ga naar de inhoud

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling


Het bevoegd gezag van Barendrecht Logopediepraktijk

Overwegende dat Barendrecht Logopediepraktijk verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn cliënten en dat deze verantwoordelijkheid zeker ook aan de orde is in geval van dienstverlening aan cliënten die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling;

dat van de logopedisten die werkzaam zijn bij Barendrecht Logopediepraktijk op basis van deze verantwoordelijkheid wordt verwacht dat zij in alle contacten met cliënten attent zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze signalen;

dat Barendrecht Logopediepraktijk een meldcode wenst vast te stellen zodat de logopedist weet welke stappen van hem worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;

dat Barendrecht Logopediepraktijk in deze code ook vastlegt op welke wijze de logopedist(en) wordt ondersteund;

dat onder huiselijk geweld wordt verstaan: lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld, of bedreiging daarmee door iemand uit de huiselijke kring, waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele of psychische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer, daaronder ook begrepen ouderenmishandeling, vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang en eergerelateerd geweld. Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren: (ex-) partners gezinsleden,
familieleden en huisvrienden;

dat onder kindermishandeling wordt verstaan: iedere vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel, daaronder ook begrepen eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, vrouwelijke genitale verminking en het als minderjarige getuige zijn van huiselijk geweld tussen ouders en/of andere huisgenoten;

dat onder logopedist in deze code wordt verstaan: de logopedist die werkzaam is bij Barendrecht Logopediepraktijk en die in dit verband aan cliënten van de organisatie zorg, begeleiding of een andere wijze van ondersteuning biedt;

dat onder cliënt in deze code wordt verstaan: iedere persoon aan wie de beroepskracht zijn professionele diensten verleent. In aanmerking nemende de Wet AVG; zie het privacyreglement van Barendrecht Logopediepraktijk.

Stelt de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld met het stappenplan bij signalen van kindermishandeling zoals vastgesteld door de NVLF in november, vast en neemt daarbij de hieronder genoemde verantwoordelijkheden in acht.

Verantwoordelijkheden voor de Barendrecht Logopediepraktijk voor het scheppen van randvoorwaarden voor een veilig werk- en meldklimaat.

Om het voor de logopedist mogelijk te maken om in een veilig werkklimaat kindermishandeling te signaleren en om de stappen van de meldcode te zetten, draagt Barendrecht Logopediepraktijk er zorg voor dat:
  • Binnen de praktijk en in de kring van cliënten bekendheid wordt gegeven aan het doel en inhoud van de meldcode;
  • De logopedist voldoende kennis en vaardigheden ontwikkelt en deze ook op peil houdt voor het signaleren van kindermishandeling en het zetten van de stappen van de code;
  • Er voldoende deskundigen beschikbaar zijn die de logopedisten kunnen ondersteunen bij het signaleren en het zetten van de stappen van de code;
  • De meldcode aansluit op de werkprocessen binnen het werkveld van de logopedist;
  • De werking van de meldcode regelmatig wordt geëvalueerd en dat zo nodig acties in gang worden gezet om de toepassing van de meldcode te optimaliseren aan de hand van protocollen en beleid betreffende kindermishandeling.


Terug naar de inhoud