Wanneer meertaligheid een probleem is - Barendrecht Logopediepraktijk

Ga naar de inhoud

Wanneer meertaligheid een probleem is

Stoornissen

1. Problemen in de meertalige ontwikkeling
In de regel kan men tot de leeftijd van twaalf jaar meerdere talen probleemloos leren spreken. Maar bij sommige kinderen verloopt dit proces moeizaam.

Oorzaak

Alles wat een probleem in de eentalige ontwikkeling veroorzaakt, heeft ook effect op de meertalige ontwikkeling. Denk hierbij aan problemen in concentratie, luisterontwikkeling en geheugen en aan stoornissen op het cognitieve en sociaal-emotionele vlak. Daarnaast kunnen problemen in de meertalige ontwikkeling ontstaan door een kwantitatief en/of kwalitatief achterblijvend aanbod in de verschillende talen.

Gevolg
Moeite met het verwerven van het Nederlands verstoort de communicatie en belemmert het kind in zijn ontwikkeling. Een taalachterstand kan resulteren in een leerachterstand en zo een bedreiging vormen voor de schoolcarrière.

Logopedie
De logopedist brengt de knelpunten in de meertalige ontwikkeling in kaart, geeft taal-, spraak- en luistertraining ter bevordering van de spraak- en taalontwikkeling en adviseert en begeleidt ouders en directe omgeving over taalaanbod en taalstimulering.

2. Meertaligheid bij volwassenen
Sommige anderstalige volwassenen hebben moeite met de klankvorming en de juiste toepassing van intonatie, ritme en snelheid in de Nederlandse taal.

Oorzaak
Zoals ook bij eentaligheid sprake kan zijn van zwak taalgevoel, luisterproblemen en verminderd gevoel voor de toepassing van juiste klanken, zo kan zich dit ook bij het leren van een tweede taal voordoen. Daarnaast zijn er tussen talen verschillen in specifieke spraakkenmerken en intonatie die een expliciete training ervan noodzakelijk maken.


Gevolg
Problemen met het verwerven van het Nederlands waardoor de communicatie verstoord raakt en een belemmering optreedt in deelnamen aan sociale activiteiten. Het kan een beperking vormen bij (vervolg)opleiding en beroepsperspectief.

Logopedie
De logopedist brengt in kaart wat het knelpunt is in de taalverwerving van het Nederlands. Daarbij wordt een afweging gemaakt wat de specifieke taak is van de logopedist en van andere betrokkenen zoals docenten Nederlands als tweede taal (NT2). De logopedist geeft luister-, articulatie- en stemtraining.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

Terug naar de inhoud